بسم الله الرحمن الرحیم


وقتی رشد کنی و قد بکشی،دیگه لازم نیست از مشکلات رد بشی!

چون خودشون به نرمی از کنارت عبور میکنند و تو فقط نگاهشون میکنی...

زندگی کن...

دور خودت دایره ای بکش،دایره ای به وسعت بیخیال بودن...دایره ای که قضاوتهای بی منطق دیگران را از افکارت تمیز دهد...

باور کن هیچ چیز در این جهان برقرار نمی ماند!

اتفاقات برای افتادنند...

زبان برای حرف زدن...

ولحظه ها برای برگشتن...

به همین سادگی!!

همه چیز مهیاست تا فقط زندگی کنی...

قضاوتهایشان را بیخیال...

اگر زبانی بیهوده چرخیده،دلیلی ندارد فکری هم بیهوده مشغول چرایی اش باشد...

شاد باش و خوبی کن!

فرصت زیادی نمانده....

لحظه ها دارند تمام میشوند!