بسم الله الرحمن الرحیم

شما به همان انسانی تبدیل میشوید که آن را با تاکید برزبان می آورید.

شماهمان موضوعی را در زندگیتان می آفرینید که همواره بااحساس درباره اش حرف میزنید.

شما همان موضوعی را در زندگیتان می یابید که بذر آن را با تکرار کردن در ضمیر ناخودآگاهتان کاشته اید.

شما بهشت و جهنم زندگیتان را به این شیوه می آفرینید.

تصمیم باخودت است بهشت بسازی یا جهنم...برای شروع هیچوقت دیر نیست...

به دنیا بخندتا به روت بخنده دوست من!