بسم الله الرحمن الرحیم

بلوغ یعنی:

وقتی کسی صدمه ای به شما میزنه،به جای انتقام بهش لبخند بزنیدوکارشو ندید بگیرید...