بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه پست هنرزندگی:

تاکیدقران بر مثبت نگری در زندگی:

معمولا دید افراد مختلف نسبت به زندگی فرق میکنند،عده ای بسیار خوشبین و مثبت نگر هستند و عده ای بسیار ناامید و یاس وتیرگی 

دنیای این افراد را در برگرفته است همه رفتارهای اطرافیان را حمل بر سوء  میکنندوکینه ها به دل میگیرند.این افراد درنظر دیگران ا

شخاصی بسیار ضعیف ونفرت انگیز جلوه خواهند کرد که به مرور تمامی دوستان خود را ازدست خواهند داد چرا که همه انسانها در نوع 

خود با مشکلاتی رو برو هستند دیگر تحمل صحبتهای یاس آفرین ومنفی دیگران را ندارند.

مثبت اندیشی همان خوش بینی و تفأل خیر به خداوند و جهان و دیگر انسان ها است. زیرا از نظر روایات اسلامی سوءظن 

تنها در مورد رفتار دیگران تحقق نمی یابد بلکه هر بدگمانی به خدا و مخلوق خدا به نحوی که به شکل اعتقاد قلبی درآید و 

اعتقاد و گفتار و رفتار انسان بر اساس آن شکل بگیرد، سوءظن محسوب می شود.

 

قرآن و منفی نگری:


«ای کسانی که ایمان آوردید از بسیاری از گمان ها بپرهیزید، چرا که برخی از گمان ها گناه است» دراین آیه مراد از ظنی که مسلمین مأمور به اجتناب از آن شده اند، ظن سوء است وگرنه ظن خیر که بسیار خوب است و به آن سفارش هم شده، هم چنان که از آیه12 سوره نور هم استفاده می شود و مراد از اجتناب از ظن اجتناب از خود ظن نیست، زیرا ظن نوعی ادراک نفسانی است، پس نهی کردن از خود ظن صحیح نیست بلکه منظور آیه مورد بحث نهی از پذیرفتن ظن بد است. می خواهد بفرماید اگر درباره کسی ظن بدی به دلت وارد شد آن را نپذیر و به آن ترتیب اثر نده، بنابراین اگر در ادامه آیه آمده بعضی از ظن ها گناه است باز خود ظن منظور نیست بلکه ترتیب اثر دادن به آن است که در بعضی موارد گناه است. مانند این که نزد شما از کسی بدگویی کنند و شما دچار سوءظن به او بشوید و این سوء ظن را بپذیرید و در مقام ترتیب اثر دادن برآمده به او توهین کنید و یا همان نسبت را که شنیده اید به او بدهید که همه این ها آثار بد و منفی بدگمانی و سوءظن است.

به آینده خوش بین باشیم چرا که خداوند خیر مطلق است و برای بندگانی که عاشق آن هاست جز خیر و 

خوبی نمی خواهد پس بهتر است به او اعتماد کنیم و خودخواسته پشت به خیر و خوبی ها نکنیم خداوند 

متعال آینده جهان را روشن می داند و تمام هستی را متعلق به کسی می داند که تقوا پیشه کند و به خدای 

یکتا باور داشته باشد.


#ادامه_دارد