بسم الله الرحمن الرحیم

دربرخورد با افراد تحت تاثیر این موارد قرار نگیرید:

1:پول

2:عناوین شغلی

3:زیبایی

4:سال تجربه

5:ظواهر(مثلا لباس و ساعت و...)

6:رفتارهایی که از دیگران کپی کرده اند

7:حرفهای قلمبه و سلمبه و زبان بازی


اینها مهمتر هستند:

1.مهربانی افراد

2.میزانی که قابل اعتماد و اتکا هستند

3.سخاوتی که دارند

4.فروتنی و تواضع آنها

5.یکپارچگی حرف و عمل

6.خسنگی ناپذیری

7.خوش بینی

8.علاقه ای که به شما دارند